top of page

Overheden en overheidsinstanties werken aan digitale transformatie op alle niveaus, nationaal, regionaal en lokaal, om aan de verwachtingen van burgers en bedrijven te voldoen.

Online toegang tot processen en formulieren maakt het gemakkelijker om met gebruikers te communiceren en de tevredenheid te verbeteren. Speciaal gebouwde software voor serviceverzoeken helpt om werknemers bij de overheid te ontlasten en efficiëntie te verhogen. We helpen nationale en regionale overheden om processen stap voor stap te automatiseren en data te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. In meerdere gemeenten bieden onze technische leads en ontwikkelingsteams pragmatische Common Ground-consultancy om de implementatie daarvan te versnellen.

Gebruiksvriendelijke, interactieve tool om als burger evenementenvergunningen aan te vragen.

Den Haag is ieder jaar het toneel van veel culturele festivals, markten en andere publieke evenementen. Inwoners en organisaties die een evenement willen organiseren moeten daarvoor een vergunning aanvragen. Bij de aanvraag moeten ze een plattegrond aanleveren waarop de podia en faciliteiten van het even . . .

Visueel maken van vraag en aanbod in de transitie atlas leidt tot betere besluitvorming.

De demografische samenstelling van Nederlandse dorpen, steden en regio's verandert, evenals de vraag naar publieke voorzieningen, wat het gebiedsontwikkeling en planning bemoeilijkt.

In opdracht van Public Result hebben we de Transitie Atlas ontwikkeld, een applicatie voor het vinden van een goede balan . . .

Het digitaliseren en innoveren van een papieren visumaanvraag naar een veilig digitaal alternatief.

Een avontuurlijke reis maken in het buitenland of zakendoen over de grens is steeds gemakkelijker geworden. Op economisch vlak is er sprake van meer internationaal verkeer: het aantal multinationals groeit en de internationale handel neemt toe, budgetluchtvaartmaatschappijen hebben het reizen goedkoper g . . .

Een gebruiksvriendelijke tool voor planning, evaluatie en bijhouden van de ontwikkelingen van initiatieven op weg naar een inclusieve en diverse samenleving. 

COC werkt in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, met Power of Pride partners in Afrika en Azië, aan het creëren van een diverse en inclusieve samenleving voor LHBTI personen.

In deze alliantie werken de partners en COC Nederland aan het ondersteunen en versterken van loka . . .

Governments and public agencies are undergoing digital transformation at all levels, national, regional and local, to meet expectations of citizens and businesses alike.

Access to processes and forms online makes it more easy to interact with users and improve customer satisfaction. Purpose-built software for service requests helps to offload work from employees and improve overall efficiency. We have helped to take the step from manual to automated processes and use data to improve services in national and regional government bodies. In multiple municipalities our tech leads and development teams offer pragmatic Common ground consultancy to speed up implementation.

User-friendly, interactive tool for citizens to apply for event permits.

Every year, The Hague is the scene of many cultural festivals, markets and other public events. Residents and organisations wishing to organise an event must apply for a permit. The application must be accompanied by a map showing the stages and facilities for the event.

The municipality of The Hague . . .

Visualising supply and demand in the transition atlas leads to better decision-making.

The demographic composition of Dutch villages, cities and regions is changing, as well as the demand for public services, which complicates area development and planning.

Commissioned by Public Result, we developed the Transition Atlas, an application for finding the right balance. You can use it to c . . .

Digitising and innovating from a paper visa application to a secure digital alternative.

Taking an adventurous trip abroad or doing business across borders has become easier and easier. Economically, there is more international traffic: the number of multinationals is growing and international trade is increasing, budget airlines have made travel cheaper and digital nomads can do their wor . . .

It’s a user-friendly tool for planning, evaluating and tracking the development of initiatives aimed at creating a diverse, inclusive society.

COC is working with the Dutch Ministry of Foreign Affairs and Power of Pride partners in Africa and Asia to create a diverse and inclusive society for LGBT+ people.
In this alliance, the partners and COC Netherlands are working to support and strengthen local advocacy organisations in 22 countries arou . . .

Let's get this started!

Heb je een specifieke vraag of wil je graag ons advies? Plan dan een vrijblijvend online een afspraak in.

SECTOR

Public & Government

bottom of page