top of page

De inzet van digitale technologie door verzekeraars heeft geleid tot efficiëntere workflows, betere online interfaces en wordt ingezet om de verwerking van claims te automatiseren. Tegenwoordig zijn de meeste interacties met klanten digitale interacties om aan de behoefte van de klant te voldoen. Er zijn echter nog veel meer interessante toepassingen in de maak.

De digitale transformatie wordt grotendeel gestuurd door de behoeften van klanten en marktontwikkelingen zoals embedded insurance (verzekering bij aankoop van een product zoals een fiets). Aangezien de behoefte van klanten de digitale transformatie in verzekeringen stuurt, brengen nieuwe ontwikkelingen in Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) de mogelijkheid om nieuwe interacties toevoegen en touchpoints in de hele journey te verbeteren. We helpen verzekeraars met een flexibele, gefaseerde aanpak om verder te innoveren, terwijl we barrières die in de meeste bedrijven bestaan weg nemen.

Een veilige en gebruiksvriendelijke applicatie om eenvoudig verzekeringen aan te vragen.

Kroodle, een initiatief van Aegon, lanceerde innovatieve verzekeringen waarbij het mogelijk was om op basis data over een lagere premie aan te bieden. Worth kreeg de opdracht om in samenwerking met het team van Kroodle een webapplicatie te ontwikkelen die de benodigde data verzamelt om een aanbod te kunn . . .

Revolutionaire klantoplossingen voor de gezondheidszorg via zelfhulp-app

Wist je dat meer dan 5% van alle zoekopdrachten op Google zorggerelateerd is en dat het zorgpad van patiënten vaak online begint?

Toen AXA Health ontdekte dat er vraag was naar overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, die mensen konden helpen hun eigen gezondheid . . .

Insurers have been adopting digital technology to support better workflows, online interfaces and automate claims processing. Today most interactions take place in the digital space, to meet customer demand. But what is to come might be even more exciting.

As customer expectations and market trends like embedded insurance (buy an insurance with your product like a bike) drive digital transformation in insurance, new possibilities in Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) can add new interactions and upgrade touch points throughout the insurance value chain. We help insurers with an agile, phased approach to be able to deliver worthwhile digital experiences, whilst removing barriers that exist in most companies.

A secure and user-friendly application to easily apply for insurance.

Kroodle, an initiative of Aegon, launched innovative insurance policies where it was possible to offer a lower premium based on data. Worth was given the task, together with the Kroodle team, to develop a web application which collects the necessary data to be able to make an offer.

Aegon saw a need f . . .

Revolutionary customer solutions for healthcare through self-help app

Did you know that more than 5% of all searches on Google are healthcare related and that the care path of patients often starts online?

When AXA Health discovered that there was a demand for convenient and easily accessible healthcare tools that could help people monitor their own health and bring out . . .

Let's get this started!

Heb je een specifieke vraag of wil je graag ons advies? Plan dan een vrijblijvend online een afspraak in.

SECTOR

Insurance

bottom of page