top of page

De noodzaak om goede zorg te leveren, processen te verbeteren en het welzijn van klanten te versterken, plus de tekorten aan personeel, ertoe geleid dat veel zorgverleners en verzekeringsmaatschappijen de laatste jaren een digitale mindset hebben omarmd.

Digitale transformatie in deze sector omvat de toepassing van nieuwe en bestaande technologieën om tegelijkertijd de efficiëntie en betere zorg te verbeteren. Bezorgdheid over privacy en gegevensbescherming hebben geleid tot het ontwikkelen van een nieuwe manier om digitale zorgdiensten te ontwikkelen: security by design. Onze development teams brengen dit aspect in de praktijk bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen die leiden tot een verbeterde klantervaring.

De gebruiker centraal: kennisdelen via een veilig, opensource digitaal platform voor onderzoekers.

Tweelingen zijn een unieke bron voor genetisch onderzoek. Het Nederlands Tweelingen Register draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar tweelingen. Het doel van het register is om de bijdrage van genetische aanleg aan groei, ontwikkeling, persoonlijkheid, ziekte en risicofactoren voor bepaalde aa . . .

Revolutionaire klantoplossingen voor de gezondheidszorg via zelfhulp-app

Wist je dat meer dan 5% van alle zoekopdrachten op Google zorggerelateerd is en dat het zorgpad van patiënten vaak online begint?

Toen AXA Health ontdekte dat er vraag was naar overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke hulpmiddelen voor de gezondheidszorg, die mensen konden helpen hun eigen gezondheid . . .

In healthcare the need to deliver good care, improve processes and empower well-being of customers plus the shortages in healthcare workforce has made many caregivers and insurance companies embrace a digital mindset.

Digital transformation involves the adoption of new and existing technologies to improve efficiency and better care at the same time. Concerns around privacy and protection of data have led to thinking of a new way to develop digital healthcare services and adopt a security by design approach. Our development teams are putting this aspect into practice building new applications that lead to an improved customer experience.

User-centred: sharing knowledge through a secure, open-source digital platform for researchers.

Twins are a unique source for genetic research. The Netherlands Twin Register contributes to scientific research on twins. The aim of the register is to investigate the contribution of genetic predisposition to growth, development, personality, disease and risk factors for certain disorders.

Since its . . .

Revolutionary customer solutions for healthcare through self-help app

Did you know that more than 5% of all searches on Google are healthcare related and that the care path of patients often starts online?

When AXA Health discovered that there was a demand for convenient and easily accessible healthcare tools that could help people monitor their own health and bring out . . .

Let's get this started!

Heb je een specifieke vraag of wil je graag ons advies? Plan dan een vrijblijvend online een afspraak in.

SECTOR

Healthcare

bottom of page